Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krystyna Mazur

Krystyna Mazur

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 84, przynależność: KWW NASZE MIEJSCE-DYNÓW

Status: powołany - 12.03.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/4/18 członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-03-12 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:37:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:33:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:38:58 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:30:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:34:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:51:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:03:49 w sprawie zmiany porządku obrad VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:38:28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:34:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:45:32 Skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników sądowych X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 13:02:53 Wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu- Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:21:37 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:31:13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:33:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:36:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:21:38 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:27:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:29:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:39:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:52:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:57:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 15:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 15:02:02 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 17:23:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-12-16 17:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-12-30 09:04:19 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: Zdjęcie punktu 5,6,8 z proponowanego porządku obrad oraz dodanie 5 nowych punktów do porządku obrad XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 09:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 09:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:07:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:13:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:21:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:08:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:10:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (budowa chodnika w Harcie) XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:11:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (ul. Karolówka) XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:22:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:13:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:22:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/19 Rady Miasta Dynów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:24:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2020 rok. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:07:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:09:40 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:10:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2020 roku. nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:27:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:30:13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejska Dynów. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:34:39 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:36:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41, 1647/18 w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:38:03 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1803/7, 1804/4 w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:40:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2020 rok. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Dynów na lata 2020 – 2025. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:57:43 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:02:41 Dodanie punktu do porządku obrad: ,,Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:52:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:12:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za