Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krystyna Mazur

Krystyna Mazur

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 84, przynależność: KWW NASZE MIEJSCE-DYNÓW

Status: powołany - 12.03.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/4/18 członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-03-12 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:37:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:33:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:38:58 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:30:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:34:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:51:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:03:49 w sprawie zmiany porządku obrad VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:38:28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:34:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:45:32 Skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników sądowych X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 13:02:53 Wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu- Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za